Tâm Lý Học

Tara xanh, thần chú cathartic

Thần chú Tara xanh được đặt theo tên của nữ thần phổ biến nhất trong Phật giáo. Green Tara là nữ thần của lòng từ bi vũ trụ và những việc làm nhân đức.