Mối quan hệ vợ chồng: các cụm từ để phản ánh

Mariela Michelena là một nhà phân tâm học người Tây Ban Nha, người đã cho chúng ta thấy cơ sở sai lầm và độc hại mà từ đó các mối quan hệ vợ chồng có thể phát triển và tất cả các vấn đề nảy sinh từ chúng.